.text
	.globl	main

## int isqrt(int n) {
##  int c = 0, s = 1;
##  while (s <= n) {
##   c++;
##   s += 2*c + 1;
##  }
##  return c;
## }

isqrt:
    xorq  %rax, %rax   # c dans %rax (car return c à la fin)
    movq  $1, %rcx    # s dans %rcx (caller-save)
    jmp   T1
L1:   incq  %rax
    leaq  1(%rcx, %rax, 2), %rcx
T1:   cmpq  %rdi, %rcx   # s <= n ?
    jle   L1
    ret

## int main() {
##  int n;
##  for (n = 0; n <= 20; n++)
##   printf("sqrt(%2d) = %2d\n", n, isqrt(n));
##  return 0;
## }

main:
    pushq  %rbx      # sauvegarde %rbx et aligne la pile
    movq  $0, %rbx    # n dans %rbx (callee-save)
L2:   movq  %rbx, %rdi
    call  isqrt
    movq	$format, %rdi  # premier argument (format)
    movq  %rbx, %rsi   # deuxième argument (n)
    movq  %rax, %rdx   # troisième argument (isqrt(n))
    xorq  %rax, %rax   # %rax = 0 = pas de registres vecteurs
	call	printf
    incq  %rbx      # n++
    cmpq  $20, %rbx    # n <= 20 ?
    jle   L2
    xorq  %rax, %rax   # sortie avec code 0
    popq  %rbx
	ret

    .data
format:
	.string	"sqrt(%2d) = %2d\n"